Co produkujemy

 

W dobie wolnego rynku, pojedynczym producentom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców produktów rolnych. Zrzeszonym łatwiej utrzymać mocną pozycję i uzyskać przewagę.
Wspólne działanie rolników zrzeszonych w grupach producenckich ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz do informacji rynkowej i naukowej. Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i doświadczenia oraz eliminuje walkę o klienta, gdyż działając w grupie rolnicy nie konkurują ze sobą o odbiorcę, a współpracują i wymieniają doświadczenia.

Większe i silniejsze organizacje producenckie w warunkach konkurencji odgrywają i będą w przyszłości odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu rynków rolnych w Polsce. Krajowe oraz zagraniczne doświadczenia wskazują, że efekty ekonomiczne przy zespołowym działaniu są lepsze niż przy indywidualnym.
Pozostałe cele tworzenia organizacji tj. możliwość uzyskiwania pomocy z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej, są czynnikami dodatkowymi, wspomagającymi i motywującymi do zespołowego działania.

 

Akty Prawne dotyczące funkcjonowania grup producentów rolnych

 • Ustawa o z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.); czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424) - zmienione rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 62, poz 318);czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyazu produktów i grup pdodutów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej lizby członów grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1292); czytaj
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnezia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich prz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005, str.1); czytaj
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 64, poz. 427z późn. zm.); czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. zm.); czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 72, poz. 425); czytaj 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 219, poz 1446); czytaj 

  Tekst jednolity* - czytaj
  *Powyższa wersja ujednolicona rozporządzenia uwzględnia wszystkie zmiany, jakich dokonano w rozporządzeniu od chwili jego pierwotnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wersja ta jest wyłącznie materiałem pomocniczym, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwania się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

   
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, 1381 z późn. zm.)czytaj

 

Akty prawne dotyczące spółdzielczości

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188., poz. 1848, z późń. zm.). czytaj